data privacy statement

Privacyverklaring - gebruik van deze website

1 Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens / doeleinde

Hieronder vindt u informatie terug over de verzameling van persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die naar u persoonlijk verwijzen, bv. naam, adres, e-mailadres, gebruikersgedrag.

1.1 Verwerkingsverantwoordelijke krachtens Artikel 4 (7) van de Europese Algemene Verordening Gegegevensbecherming (AVG) is 

ELIQUO WATER GROUP GmbH,

Seedammweg 55,

61352 Bad Homburg,

Email: e-mail verzenden

U kunt contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via e-mail op e-mail verzenden of per brief met de aanvulling 'ter attentie van de Functionaris Gegevensbescherming'. 

1.2 Wanneer u met ons contact opneemt via e-mail of door middel van een contactformulier, zal de informatie die u verstrekt (uw e-mailadres, naam en telefoonnummer indien van toepassing) door ons worden opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. We verwijderen de gegevens die in dit kader worden verkregen nadat de opslag ervan niet langer vereist is of we beperken de verwerking ervan indien er sprake is van wettelijke bewaarvoorschriften.

1.3 Uw gegevens worden niet verwerkt voor reclamedoeleinden, tenzij u hiermee uitdrukkelijk akkoord bent gegaan.

2 Uw rechten

2.1 U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

• het recht op informatie;

• het recht op rechtzetting of verwijdering;

• het recht op beperking van de verwerking;

• het recht van bezwaar tegen de verwerking;

• het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Elk verzoek moet aan onze Functionaris Gegevensbescherming worden gericht via e-mail verzenden. Om er zeker van te zijn dat u zelf een verzoek indient, willen we u vragen om een kopie van uw identiteitskaart te verstrekken. Zorg ervoor dat uw foto, de machineleesbare zone (onderaan uw identiteitskaart) en uw burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar zijn om de bescherming van uw privacy te waarborgen. We proberen zo spoedig mogelijk te reageren, wat desalniettemin neerkomt op binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek.

2.2 U hebt eveneens het recht om contact op te nemen met een toezichthoudende autoriteit inzake persoonsgegevens en een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons. Uw klacht kan worden doorgegeven aan de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. Klik hiervoor op de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

3 Verzameling van persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt

3.1 Indien u deze website gebruikt voor informatiedoeleinden, bv. indien u zich niet registreert of op een andere manier informatie aan ons verstrekt, verzamelen we alleen de persoonlijke gegevens die uw browser aan onze server overdraagt. Indien u onze website wenst te bezoeken, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website te kunnen weergeven en om de stabiliteit en beveiliging te verzekeren (juridische grondslag is Art. 6 (1) zin 1 van de AVG):

• IP-adres;

• datum en tijdstip van het verzoek;

• tijdsverschil met de Greenwich Mean Time (GMT);

• inhoud van het verzoek (concrete pagina);

• toegangsstatus / HTTP-statuscode;

• verzonden gegevensvolume;

• website waar het verzoek vandaan komt;

• browser;

• besturingssysteem en interface;

• taal en versie van de browsersoftware.

3.2 Naast de voornoemde gegevens worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u gebruikmaakt van onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen via de browser die u gebruikt en die bepaalde informatie kunnen verschaffen aan de organisatie die de cookie plaatst (hier, via ons). Cookies kunnen geen programma's opstarten of virussen op uw computer plaatsen. Ze zijn bedoeld om het internetaanbod gebruiksvriendelijker en doeltreffender te maken.

3.3 Gebruik van cookies

Deze website maakt alleen gebruik van zogenaamde noodzakelijke, tijdelijke cookies, die nodig zijn voor de basisfuncties van de website.

Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser afsluit. Deze omvatten voornamelijk de sessie-cookies. Deze bevatten een zogenaamde sessie-ID, waarmee verschillende verzoeken vanaf uw browser kunnen worden toegewezen aan de sessie. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u onze website nogmaals bezoekt. De sessie-cookies worden gewist wanneer u uitlogt of wanneer u de browser afsluit.

Bovendien gebruiken we Piwik PRO Analytics Suite (PIWIK) als onze software voor websiteanalyse en toestemmingsbeheer. We verzamelen gegevens over websitebezoekers op basis van cookies om de inhoud van onze website te verbeteren en om beter te begrijpen welke inhoud het meest interessant is. De verzamelde informatie kan het IP-adres (verkort), het besturingssysteem, de browser-ID, de browseractiviteit en andere informatie van een bezoeker bevatten. Bekijk de omvang van de gegevens die door Piwik PRO worden verzameld.

We berekenen statistieken zoals bouncepercentage, paginaweergaves, sessies en dergelijke om te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt. Het kan ook bezoekersprofielen aanmaken op basis van browsegeschiedenis om bezoekersgedrag te analyseren.

De oplossing wordt gehost in Europa en de gegevens worden 25 maanden bewaard.

Doel van de gegevensverwerking: analyse en conversietracking op basis van toestemming. Wettelijke basis: Art. 6 (1)(a) GDPR.

Piwik PRO stuurt de gegevens over jou niet naar andere subverwerkers of derden en gebruikt deze niet voor eigen doeleinden. Lees voor meer het privacybeleid van Piwik PRO.

 

4 Bezwaar tegen of intrekking van de verwerking van uw gegevens

4.1 Indien u toestemming hebt gegeven dat uw gegevens worden verwerkt, kunt u deze te allen tijde intrekken. Dergelijke intrekking heeft een invloed op de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonlijke gegevens nadat u uw toestemming hebt ingetrokken.

U kunt uw privacy-instellingen hier wijzigen:

Privacy-instellingen

4.2 Voor zover we de verwerking van uw persoonlijke gegevens baseren op het belangenevenwicht, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking ervan. Dit is specifiek het geval indien de verwerking niet vereist is om een overeenkomst met u aan te gaan, wat we in elk geval beschrijven in de volgende omschrijving van de functies. Bij dergelijk geschil vragen wij u om de redenen op te geven waarom we uw persoonlijke gegevens niet mogen verwerken zoals we eerder hebben gedaan. Indien uw bezwaar gerechtvaardigd is, zullen we de situatie onderzoeken. We zullen ofwel de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen, ofwel zullen we u inlichten over onze dwingende gerechtvaardigde redenen waarom we doorgaan met de verwerking.

Algemene Privacyverklaring

Informatie over gegevensbescherming krachtens Artikels 13, 14, 21 en 77 van de AVG

De bedoeling van dit document is om u informatie te geven over hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken en om u op de hoogte te stellen van uw wettelijke rechten inzake gegevensbescherming. Deze informatie zal zoals vereist worden bijgewerkt en zal hier worden gepubliceerd.

1 Wie is verantwoordelijk voor de bescherming van gegevens ('Verwerkingsverantwoordelijke') en met wie kunt u contact opnemen?

De verwerkingsverantwoordelijke is:

ELIQUO WATER GROUP GmbH

Seedammweg 55

61352 Bad Homburg

Telephone: +49 6172 404 0

Email: e-mail verzenden

Contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming:

ELIQUO Water & Energy B.V.

Data protection officer

Anthonie Fokkerstraat 21

3772 MP Barneveld - The Netherlands

Telephone: +31 342 744 100

Email: e-mail verzenden

Om er zeker van te zijn dat u zelf een verzoek indient, willen we u vragen om bij uw verzoek een kopie van uw identiteitskaart te voegen. Zorg ervoor dat uw foto, de machineleesbare zone (onderaan uw identiteitskaart) en uw burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar zijn om de bescherming van uw privacy te waarborgen. We proberen zo spoedig mogelijk te reageren, wat desalniettemin neerkomt op binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek.

2 Welke bronnen gebruiken we?

We verwerken persoonlijke gegevens die we ontvangen als onderdeel van onze zakelijke relaties met klanten en leveranciers. 

Bovendien verwerken we persoonlijke gegevens die we op een wettelijke manier ontvangen van openbare bronnen (bv. handelsregister, pers, het internet) of die op rechtmatige wijze naar ons werden verstuurd door andere ELIQUO-bedrijven of andere derde partijen (bv. ratingbureaus), voor zover noodzakelijk is om onze diensten te kunnen leveren.

3 Welke gegevens verwerken we?

We verwerken de volgende gegevens:

• Algemene gegevens over de zakelijke relatie (naam van de contactpersoon, bedrijfsadres en contactgegevens);

• Correspondentie (bv. brieven en e-mails);

• Reclame- en verkoopgegevens.

4 Op welke juridische grond en met welk doel verwerken we persoonlijke gegevens?

We verwerken persoonlijke gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Duitse wetgeving inzake gegevensbescherming (BDSG):

4.1 Bij de uitvoering van contractuele verplichtingen (Artikel 6 par. 1 (b) van de AVG)

Gegevens worden verwerkt om contractueel overeengekomen diensten uit te voeren of om precontractuele maatregelen te nemen in de aanbestedings- of verkoopprocedure. De doelstellingen zijn voornamelijk afhankelijk van het specifieke product of de specifieke dienst.

4.2 In het kader van rechtmatige belangen (Artikel 6 par. 1 (f) van de AVG)

We verwerken persoonlijke gegevens waar vereist voor de uitvoering van het contract om onze rechtmatige belangen of die van derden te beschermen. Voorbeelden:

• Reclame- of marktonderzoek of opiniepeilingen, tenzij u bezwaar hebt gemaakt dat uw gegevens hiervoor worden gebruikt;

• Handhaving van rechtsvorderingen en rechtsbijstand in het kader van juridische geschillen;

• Verzekeren van de IT-beveiliging en IT-activiteiten van het bedrijf;

• Voorkomen en oplossen van misdrijven;

• Videobewaking om ervoor te zorgen dat de regels op de site worden nageleefd en om daadwerkelijke schade en criminele activiteiten te voorkomen;

• Maatregelen om de beveiliging van de gebouwen en de fabriek te versterken (bv. toegangscontroles);

• Bekendmaking binnen de groep, waarbij rekening wordt gehouden met overweging 48 van de AVG.

4.3 Met uw toestemming (Artikel 6 par. 1 (a) van de AVG)

Indien u ons toestemming hebt verleend om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden (bv. nieuwsbrief), vormt uw toestemming de juridische grondslag voor deze verwerking. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Wanneer u uw toestemming intrekt, doet dit geen afbreuk aan de juridische grondslag voor de verwerking van gegevens tot aan het ogenblik dat de toestemming wordt ingetrokken.

4.4 Voor de naleving van een wettelijke verplichting Artikel 6 par. 1 (c) van de AVG)

Wij zijn onderworpen aan verschillende wettelijke verplichtingen (bv. belasting- en douanewetgeving). Deze houden de overdracht van persoonlijke gegevens in naar de verantwoordelijke autoriteiten en kantoren (bv. belastingkantoor, aansprakelijkheidsverzekeringsmaatschappijen voor werkgevers, financiële instellingen en trustmaatschappijen).

De bedoeling van de verwerking is om de leeftijd en identiteit te controleren, de gegevens te toetsen aan antiterreurlijsten, te controleren of de verplichtingen inzake belastingtoezicht en -aangifte worden nagekomen en om risico's te evalueren en te beheren.

4.5 Aan wie geven wij uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden alleen overgedragen indien er een juridische grondslag voor bestaat.

Binnen het bedrijf krijgen alleen personen die de informatie nodig hebben om onze contractuele en wettelijke verplichtingen uit te voeren toegang tot uw persoonlijke gegevens.

Bovendien kunnen de volgende personen uw gegevens inkijken:

• Gegevensverwerkende toeleveranciers die door ons zijn aangesteld (Verwerkers onder Artikel 28 van de AVG), met name op het gebied van IT-services, sales, logistieke en drukservices, om uw gegevens namens ons te verwerken volgens onze voorschriften;

• Openbare gebouwen en instellingen (bv. belastingkantoor, douaneautoriteiten, aansprakelijkheidsverzekeringsmaatschappijen voor werkgevers), op voorwaarde dat er sprake is van een wettelijke of officiële verplichting;

• Andere verwerkers voor wie u aan ons toestemming hebt verleend (bv. in het kader van onderzoeksprojecten);

• Andere bedrijven in de groep in het kader van samenwerking binnen de groep (Artikel 26 van de AVG: Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken).

5 Worden gegevens overgedragen naar een derde land of een internationale organisatie?

Gegevens worden overgedragen naar verwerkers in derde landen (landen buiten de Europese Economische Ruimte) indien

• het noodzakelijk is om aan uw opdrachten te voldoen (bv. samenwerking met onze productiefaciliteiten in derde landen);

• het door de wet vereist is (bv. verplichtingen i.v.m. de belastingaangifte);

• u aan ons toestemming hebt verleend;

• het vereist is in het kader van samenwerking binnen de Groep, waarbij rekening wordt gehouden met overweging 48 van de AVG.

In andere gevallen zullen we geen persoonlijke gegevens doorsturen naar verwerkers in derde landen of internationale organisaties. Desalniettemin gebruiken we voor sommige taken serviceproviders die gevestigd kunnen zijn, een moedermaatschappij kunnen hebben of gegevenscentra kunnen onderhouden in een derde land. Dergelijke overdracht is toegestaan wanneer de Europese Commissie heeft besloten dat het derde land een passend beschermingsniveau waarborgt (Artikel 45 van de AVG). Indien de Commissie niet tot dergelijk besluit is gekomen, mogen we alleen persoonlijke gegevens overdragen aan een serviceprovider in een derde land als er passende contractuele garanties werden overeengekomen en als er afdwingbare wetten en effectieve rechtsmiddelen zijn.

6 Hoelang bewaren we persoonlijke gegevens?

We verwerken en bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als nodig om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen.

Wanneer gegevens niet langer nodig zijn om contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen, worden deze regelmatig verwijderd, tenzij ze voor bepaalde tijd moeten worden bewaard voor verdere verwerking voor de volgende doeleinden:

• Naleving van bewaartermijnen uit hoofde van de wet, bv. die voortvloeien uit het Vrijstellingsbesluit WBP, de Wet op Rijksbelastingen en de Uitvoeringsregels Loon Belasting. De daarin vermelde bewaartermijnen variëren van twee tot tien jaar;

• Indien er geen bewaartermijn is vermeld, is Artikel 3:306 BW van toepassing.

 

7 Wat zijn mijn rechten in verband met de bescherming van mijn gegevens?

U hebt het recht op:

• Informatie (Art. 15 van de AVG);

• Rechtzetting (Art. 16 van de AVG);

• Verwijdering (Art. 17 van de AVG);

• Beperking van de verwerking (Art. 18 van de AVG);

• Gegevensoverdraagbaarheid (Art. 20 van de AVG);

• Bezwaar (Art. 21 van de AVG).

De beperkingen krachtens Paragrafen 34 en 35 uit de BDSG zijn van toepassing op het recht op informatie en het recht op verwijdering.

U hebt eveneens het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit inzake persoonsgegevens (Artikel 77 van de AVG). Uw klacht kan worden doorgegeven aan de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. Klik hiervoor op de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

8 Bent u verplicht om gegevens te verschaffen?

In het kader van onze zakelijke relatie moet u de persoonlijke gegevens verschaffen die nodig zijn om de zakelijke relatie aan te gaan en uit te bouwen en om de bijbehorende contractuele verplichtingen na te leven, of waarvan we wettelijk verplicht zijn om deze te verzamelen.

9 In hoeverre is besluitvorming geautomatiseerd?

We gebruiken geen volledig geautomatiseerde besluitvormingsprocessen krachtens Artikel 22 van de AVG om een zakelijke relatie aan te gaan en uit te bouwen.

10 Worden uw gegevens gebruikt voor profilering?

Krachtens Artikel 4 (4) van de AVG betekent 'profilering' elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon te evalueren, te analyseren of te voorspellen (bv. beroepsprestaties, economische situatie, persoonlijke voorkeuren of interesses, betrouwbaarheid, gedrag of verplaatsingen).

Wij gebruiken profilering om uw potentiële interesse in onze producten en diensten te bepalen. Deze evaluatie is gebaseerd op statistische processen, voornamelijk in verband met het gebruik van onze website indien u hiermee akkoord bent gegaan tijdens uw eerste bezoek aan onze website.

11 Informatie over uw recht van bezwaar krachtens Artikel 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

11.1 Het recht van bezwaar om uw gegevens te verwerken ten behoeve van rechtmatige belangen

Omwille van redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens die wordt uitgevoerd krachtens Artikel 6 par. 1 (f) van de AVG (verwerking die nodig is ten behoeve van rechtmatige belangen). Dit is eveneens van toepassing op profilering krachtens Artikel 4 (4) van de AVG op basis van deze bepaling.

Indien u bezwaar maakt, zullen we uw persoonlijke gegevens niet verder verwerken, tenzij we rechtmatige redenen voor de verwerking kunnen aantonen die uw belangen, rechten en vrijheden opheffen, of tenzij de verwerking tot doel heeft rechtsvorderingen af te dwingen, uit te oefenen of te verdedigen.

11.2 Het recht van bezwaar tegen de verwerking van gegevens ten behoeve van directe reclame

We kunnen uw gegevens eveneens verwerken in het kader van de wettelijke bepalingen ten behoeve van directe reclame. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens ten behoeve van dergelijke reclame. Dit is eveneens van toepassing op profilering waar dit verband houdt met dergelijke directe reclame.

Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van directe reclame, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet langer voor dit doeleinde verwerken.

11.3 Contact opnemen om bezwaren in te dienen

U kunt uw bezwaar op verschillende wijzen indienen.

Onze contactgegevens kunt u terugvinden in paragraaf 1.